Algemene Voorwaarden zon-panelen.nl
1 Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Zon-panelen.nl
hierna te noemen zon-panelen.nl, brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake de
levering of terbeschikkingstelling van goederen en het verrichten van bijkomende
werkzaamheden, alleen op basis van de navolgende Algemene Leveringsvoorwaarden,
hierna ook te noemen "Algemene bepalingen". Afwijkingen of aanvullingen behoeven
uitdrukkelijke schriftelijke instemming van zon-panelen.nl. Mist enige bepaling uit een
overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding,
tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

Koper
ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met zon-panelen.nl in een contractuele
relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Consument Koper
ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of
bedrijf die met zon-panelen.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of
komt te staan.

Producten
het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
zon-panelen.nl onder andere handelend alsmede op alle met zon-panelen.nl aangegane
overeenkomsten.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven,
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden
verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende
Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend
worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige
bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij
hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door zon-panelen.nl is ingestemd.
6. De internetsites van zon-panelen.nl richten zich uitsluitend op de Nederlandse en
Duitse markt.
7. zon-panelen.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen
en/of aan te vullen.
8. Door het gebruik van de internetsites van zon-panelen.nl en/of het plaatsen van een
bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere
rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
9. zon-panelen.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een
overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan
de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. zon-panelen.nl is op geen enkele
wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De
aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper
geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als
aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij
een andere termijn in de offerte staat vermeld.
4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn
gedaan in één van de volgende omstandigheden:
* de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende
invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan
zon-panelen.nl via elektronische weg verzonden. Deze zijn door zon-panelen.nl
ontvangen.
* de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een
bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
* een offerte is door de Koper getekend en door zon-panelen.nl ontvangen ingeval
door zon-panelen.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de
Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per
e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst
kan door zon-panelen.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden
voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal zon-panelen.nl de Koper dit
binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
6. Koper en zon-panelen.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan
de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een
gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van zon-panelen.nl gelden hierbij,
voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking
tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of
via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
zon-panelen.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de
gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die zon-panelen.nl in haar bevestiging conform
artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-
) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de
totstandkoming van de overeenkomst door zon-panelen.nl worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten worden aan de hand van gewicht bepaald tijdens de elektronisch
handeling en plaatsing van een order. De Koper kan alvorens definitief de order te
plaatsen deze bedragen bekijken. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale
tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met
betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk
aan de Koper medegedeeld.
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode
tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren
dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de
prijsverhoging door zon-panelen.nl.

4. Betaling
1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
* vooruitbetaling
* iDeal

zon-panelen.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen
gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder
een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële
Koper- is voldaan.
3. In het geval door zon-panelen.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door
het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te
komen voorwaarden.
4. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag
rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling
uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een
ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
5. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke
aard dan ook, die zon-panelen.nl, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van
diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
6. In geval van niet tijdige betaling is zon-panelen.nl bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment
waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van
verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk na ontvangst betaling afgeleverd. In beginsel
streeft zon-panelen.nl ernaar om bestellingen binnen 10 -15 werkdagen te verzenden.
Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten
ontleend worden. zon-panelen.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op
de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft
slechts een indicatief karakter.
2. Indien een product, vertraging oplevert en door de Koper wordt besteld, zal een
indicatie worden aangegeven wanneer het product geleverd wordt. zon-panelen.nl streeft
ernaar vertragingen binnen drie werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Koper te
melden.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de
overeenkomst opgegeven adres.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat
het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft zon-panelen.nl het recht iedere
levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen.
Bij gebreke daarvan is zon-panelen.nl gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel
6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter zon-panelen.nl l van de
verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om
zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet
afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting
voldoet, is zon-panelen.nl gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbonden te verklaren.

6. Gebreken en Klachttermijn
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of
de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na
levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper
(konden) worden geleverd), aan zon-panelen.nl ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover
geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige
redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste
van de Koper. zon-panelen.nl is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van
de Koper onder derden op te slaan.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling
1. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het
product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.
Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en
ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met zon-panelen.nl aanspraak gemaakt
worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en
verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product
binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan zon-panelen.nl terug te zenden in de staat
waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het
terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
3. Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid
gebruik heeft gemaakt, dan draagt zon-panelen.nl binnen 30 dagen zorg voor
terugbetaling van het door de consument Koper aan zon-panelen.nl betaalde middels een
bank- of giro overschrijving.
4. zon-panelen.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies
daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door zon-panelen.nl
voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de
specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
6. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het
aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht
is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook
worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de
Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met
zon-panelen.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen
vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met
betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet
belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
1. In beginsel geldt voor door zon-panelen.nl geleverde producten de garantie, zoals
deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een
termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, zon-panelen.nl in kennis te stellen.
Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7
BW zijn opgenomen.
2. zon-panelen.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
zon-panelen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade,
indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien zon-panelen.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te
vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de
factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is
veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de
volgende gevallen:
* indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder
begrepen reparaties die niet met toestemming van zon-panelen.nl of de fabrikant zijn
verricht;
* indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of
onleesbaar gemaakt;
* indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik;
* indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig
onderhoud.
5. De Koper is gehouden zon-panelen.nl te vrijwaren van enige aanspraak die derden
ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen zon-panelen.nl zouden kunnen
doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade
en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6. Het is mogelijk dat zon-panelen.nl op haar internetsite links opneemt naar andere
internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links
zijn louter informatief. zon-panelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
7. Op demonstratie- en/of showmodellen kan een verminderde garantie van
toepassing zijn.
8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van
het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan
zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. zon-panelen.nl streeft ernaar hiervan
van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de
Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de
Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk
akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen
betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6)
maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt
het eigendom van het product aan zon-panelen.nl.

10. Overmacht
1. In geval van overmacht is zon-panelen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens
de Koper na te komen. zon-panelen.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten
voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet
beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of
andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te
verkrijgen vergunning.
11. Intellectuele eigendom
1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de
producten en/of de internetsite berusten bij zon-panelen.nl, haar toeleveranciers of
andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-,
tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten,
waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how,
methoden en concepten.
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in
de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld
verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
zon-panelen.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om
privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens
1. zon-panelen.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
2. zon-panelen.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van
zon-panelen.nl, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan
een bevoegde rechter.

zon-panelen.nl is een handelsnaam van Duurzame Energiesystemen Nederlanden en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel in Drenthe onder nummer 04087620
BTW nr. NL 8183.52.474.B01